Investor Relations

InPay S.A.
ul. Sienna 86/47 00-815 Warszawa

NIP: 7010430929, REGON: 147302566
KRS: 0000512707 Sąd Rejonowy Warszawa XII Wydział Gospodarczy

Akcjonariat

Kapitał zakładowy: 100.000 zł
Kapitał docelowy: 75.000 zł
Kapitał opłacony: 100.000 zł

Dematerializacja akcji

W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.

Rejestr akcjonariuszy

Walne Zgromadzenia / ogłoszenia

Numer 172/2020 (6062) z 3 września 2020 r.

Zarząd InPay S.A. z siedzibą w Warszawie wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji, w terminie do dnia 31.12.2020 r.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Grzybowska 4 lok. 106, 00-131 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16. Niniejsze wezwanie jest pierwszym z pięciu wezwań.